Technisch beoordelen van bouwplannen / Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Met ingang van 2021 gaat er veel veranderen op het gebied van bouwregelgeving. De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) en de Omgevingswet zullen dan in werking treden. Op basis van de Wkb komt (gefaseerd) de kwaliteitsborging expliciet te liggen bij marktpartijen in de bouw. Doel hiervan is om de positie van de opdrachtgever te versterken.

Ransz Bouw Advies voldoet aan de criteria om aangemerkt te worden als gecertificeerde kwaliteitsborger. Wij werken er op dit moment hard aan om alle processen te beschrijven zodat we bij de inwerkingtreding van de Wkb daadwerkelijk beschikken over de benodigde certificering om u ook dan als gecertificeerde kwaliteitsborger te ondersteunen bij uw bouw- of verbouwplannen. De exacte datum dat deze wet in werking zal treden is nog afhankelijk van politieke besluitvorming. Als úw bouwkundig adviseur zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet.

Wat betekent deze nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor bouwen mogelijk voor u bij uw bouw- of verbouwplannen?
Eén van de zaken die gaat veranderen heeft betrekking op het verlenen van omgevingsvergunningen voor bouwen. In de huidige situatie verleent het bevoegd gezag (vaak de gemeente) een omgevingsvergunning wanneer de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de bouw voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Het bevoegd gezag houdt na het verlenen van de vergunning ook toezicht op de naleving van deze voorschriften.

Op basis van deze nieuwe wet moet u als opdrachtgever bij het aanvragen van een vergunning aan het bevoegd gezag onder andere doorgeven in welke risicoklasse het bouwwerk valt en welke kwaliteitsborger de bouwtechnische voorschriften gaat bewaken. Het bevoegd gezag toetst niet meer inhoudelijk aan bouwtechnische voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een gecertificeerde kwaliteitsborger. Dit betekent dat het bevoegd gezag dan alleen nog maar een vergunning verleent op basis van het bestemmingsplan, welstand, omgevingsveiligheid en de gecertificeerd kwaliteitsborger.

De gecertificeerde kwaliteitsborger moet er op toezien dat het bouwwerk bij oplevering aan de voorschriften voldoet. Tijdens de bouw controleert hij of het bouwwerk conform de bouwtechnische voorschriften wordt gebouwd. Als hij constateert dat dit niet het geval is, kan hij de vergunninghouder vragen de bouw stil te (laten) leggen totdat wel aan de voorschriften wordt voldaan. Voor de oplevering controleert de gecertificeerde kwaliteitsborger het gebouw en geeft hij aan de opdrachtgever een verklaring af dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De vergunninghouder stuurt deze verklaring samen met een gereed melding aan het bevoegd gezag.

Wat gaat er onder andere nog meer veranderen met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor bouwen?
Op dit moment is een aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die bij een oplevering in alle redelijkheid zichtbaar waren. Wanneer een gebrek zichtbaar was maar niet is gemeld bij de oplevering, dan hoeft de aannemer dit gebrek niet meer voor eigen rekening te herstellen.

In de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor bouwen gaat dit veranderen. De aannemer is dan aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. De aannemer zal dan moeten bewijzen dat het geen gebrek is of dat het gebrek niet door hem is ontstaan.

Ik hoop dat ik als úw bouwkundig adviseur, u hiermee een doorkijk heb kunnen geven in de veranderingen die ons te wachten staan. Ook kan ik me voorstellen dat de aanstaande veranderingen niet allemaal duidelijk zijn voor u. Wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft over dit of een ander onderwerp, dan hoor ik dat graag van u.

Technisch beoordelen van bouwplannen / Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Onze diensten zijn veelzijdig. Bel of mail ons gerust als u vragen heeft